Contact cirkels als herstel van de onderlinge communicatie

Praktijk voor psychomotorische therapie en coaching met video. 


Vanuit de praktijk worden onderstaande producten aangeboden: 
 • Psychomotorische therapie
 • Bewegingsbegeleiding
 • Coaching m.b.v video opnamen
 • Scholing, overdracht van de methodiek
 • Methodisch werken bij zelfsturende teams rondom cliŽnten 
Binnen het vaktherapeutisch collectief werk ik sinds 2015 samen in Noord-Holland met dans, muziek en beeldend therapeuten. http://www.collectiefvaktherapienoordholland.nl/ 
 
 
Psychomotorische therapie Psychomotorische therapie (PMT) 
PMT is een professionele behandelingsvorm, waarbij gewerkt wordt door middel van interventies gericht op lichaamservaring en/of het handelen in bewegingssituaties. PMT blijkt een middel bij uitstek bij de behandeling van kinderen en mensen met een verstandelijke beperking; er wordt gewerkt vanuit het concrete hier en nu situaties, gesproken taal is van ondergeschikt belang. Het accent ligt op het ervaringsgericht behandelen. 
Vanuit de praktijk wordt de PMT ambulant aangeboden. Om het effect van de therapie zo groot mogelijk te laten worden, hanteer ik het uitgangspunt dat:  
Bij elke therapie aandacht gericht wordt op; de cliŽnt, en zijn/haar systeem (familie, pleeggezin, woonteam). Het therapie aanbod wordt als het ogelijk is gedaan in aanwezigheid van een belangrijke ander in de zaal (ouder of begeleider). Daarnaast hebben we gesprekken om te komen tot ene opbouw van een steunende structuur waardij de cliŽnt tot leren kan gaan komen.


Bewegingsbegeleiding.
In sommige situaties is een therapie te zwaar ingezet, maar is er wel een duidelijke hulpvraag. Ik ga met verschillende cliŽnten samen op pad, dit kan in een gymzaal, zwembad, buiten, thuis of op school zijn. De begeleiding is erop gericht dat ervaringen veelvuldig worden aangeboden, waardoor  ander gedrag door herhaling ingetraind gaat worden met als mogelijk doel: 
 • het opdoen van positieve ervaringen in het contact met een ander, waardoor:
 • het zelfvertrouwen vergroot wordt.
 • ervaringen worden opgedaan waardoor spanning ook weer veilig kunnen afvloeien
 • dat drempels makkelijker genomen kunnen worden

Coaching m.b.v. video-observatie. 
De begeleiding en of behandeling van mensen (met een verstandelijke beperking) met gedragsproblemen en/of psychiatrische problematiek is geen eenvoudige zaak. Uit ervaring is gebleken dat eenduidigheid binnen de bejegening door een begeleidingsteam van essentieel belang is om gedragsproblemen te verminderen of hanteerbaar te houden.
Echter dit vraagt duidelijkheid over het beeld van de cliŽnt en bij welke bejegening hij/zij het meest gebaat is. Vaak ontbreekt het binnen begeleidingsteams aan consensus over dit beeld, wat leidt tot verschillen in bejegening en soms tot handelingsverlegenheid. Coaching van een team kan een middel zijn om dit te doorbreken. Hierbij maak ik gebruik van het werken met een gestructureerde omgang, de contactcirkel. De coaching wordt aangeboden vanuit een vaste methodiek. 


Videotraining.
Bij de videotraining krijgen alle teamleden in groepjes van drie personen drie trainingen aangeboden, met als doel het professionaliseren van de eigen rol in de omgang met de cliŽnten.
Tevens is er aandacht voor de eigen communicatie verbaal en non-verbaal met cliŽnt en collega's gericht op een betrouwbare afstemming en samenwerking.


Scholing, overdracht van de methodiek. 
Als vervolg op een therapie of een aanbod voor coaching, is er aandacht voor het waarborgen van de opgebouwde deskundigheid. Onderstaand staan enkele aandachtsgebieden vanuit mijn expertise, welke om speciale overdracht vragen, als we het hebben over het leggen van waarborgen. Deze items komen voort uit bovenstaande producten: 
 • Anders leren kijken,
 • Non-verbale communicatie; voelen, bewegen, proeven, horen en zien
 • Werken met signaleringsplannen, contact cirkels en programma's 
 • De eigen rol binnen de afstand en nabijheid gekoppeld aan jou stijl van begeleiden
 • De rol van taal binnen de communicatie
 • Betrouwbaarheid en eenduidigheid met behoud van eigenheid.
 • Sociaal emotionele ontwikkeling.
 • Veiligheid en grenzen
 • Videotraining. 

Om bovenstaande items te waarborgen wordt bij verschillende organisaties gewerkt met contact cirkels en de daarop volgende methodiek. Het waarborgen van deze methodiek kan op verschillende manieren. Bij verschillende organisaties wordt de werkwijze vanuit deze methodiek in een visie- of methodiek beschrijving vastgelegd. De methodiek als geheel is op verschillende deskundigheid niveaus overdraagbaar, op basis van scholing of supervisie in onderstaand aanbod: 
 • "Nabijheid doe jezelf, werken met contact cirkels een kunst", voor begeleiders op de werkvloer.
 • "De coach ben jezelf", voor persoonlijk begeleiders, senior begeleiders, medewerkers en/of coaches, meewerkend teamleiders 
 • "Methodisch werken met video", voor gedragsdeskundigen. 
 • Methodisch werken bij zelfsturende teams rondom cliŽnten. 

Methodisch werken bij zelfsturende teams.
Het methodisch werken heeft als doel om de opgebouwde deskundigheid over cliŽnten blijvend te waarborgen. De veiligheid, van en met cliŽnten, wordt opgebouwd tijdens een betrouwbare omgang met zijn belangrijke anderen. Deze personen leren met elkaar eenduidig te werken binnen een begrensd programma kader op basis van signaleringsplannen. Als de veiligheid gerealiseerd wordt, dan zal een verdere uitbouw vorm gegeven moeten worden. We richten ons dan op ontwikkeling en maximale zelfstandigheid van cliŽnten. Dit aanbod kan als waarborg dienen van een traject waarbij een team gecoached is a.h.v. video opnamen. 

Het methodisch werken bij zelfsturende teams is ontwikkeld tot een op zichzelf staand product. Gezamenlijk met een organisatie werken we verschillende processen rondom het team, dat zelfsturend is, uit. Hierdoor wordt de onderlinge samenwerking geprofessionaliseerd. Binnen kaders zullen teams de samenwerking vormgeven, gericht op een eenduidig aanbod aan de cliŽnten. Begeleiders zullen flexibel leren omgaan met steun, grenzen, veiligheid, doelen en leerdoelen. De zorg zal transparant gemaakt worden in de onderlinge communicatie, maar ook in zorgplannen en rapportage. De volgende processen worden tijdens dit aanbod vormgegeven: 
 • Processen van inwerken en ondersteunen
 • Processen van interne communicatie
 • Processen van methodisch werken.